Een aanpak die sturing en houvast biedt

Gebiedsontwikkeling

Iedere fase van een project wordt gekenmerkt door unieke vraagstukken, uiteenlopende partijen, bestuurlijke en financiële overwegingen en beperkingen en kansen door locatie specifieke kenmerken. Ook onderwerpen als klimaatadaptatie, hittestress, (deel)mobiliteit, veranderende gezinssamenstellingen en economie dienen op een zorgvuldige manier te worden geborgd om toekomstbestendige plannen te kunnen maken.
Combineer bovenstaande met meerjarige doorlooptijden en veranderende wet- en regelgeving en je hebt als ontwikkelende partij of overheidsorganisatie een pittige uitdaging te pakken. GRIP Gebiedsontwikkeling pakt een actieve sturende rol op in het uitwerken en realiseren van ontwikkelopgaven en laat het project pas los al de doelen van de opdrachtgever(s) naar tevredenheid zijn bereikt.

1. Initiatief

De initiatiefase wordt gekenmerkt door veel vragen en onzekerheden. Wij stellen de belangrijkste kritische vragen en bekijken het project vanuit diverse invalshoeken. Projectkaders worden gevormd. Wat kan er gerealiseerd worden op deze specifieke plek? Is het mogelijk om een financieel gezond plan te maken? Zijn partijen het onderling eens en is de gemeente bereid medewerking te verlenen? En wat vindt de omgeving? De uitkomst van deze fase vormt de basis voor een gezond project.

2. Planvorming

Om van een haalbaar initiatief naar een realiseerbaar plan te komen is de planvorming en bijbehorende projectorganisatie essentieel. Diverse elementen als samenwerkingsverbanden en overeenkomsten, (grond)exploitatie berekeningen, uiteenlopende onderzoeken, planologische procedures, omgevingsparticipatie, inrichtingsplannen en ontwerptekeningen dienen samen te komen. We kunnen aan de slag.

3. Realisatie

Wij dragen zorg voor de vertaalslag van planvorming naar realisatie, waarbij de uitvoering dient te worden geborgd binnen de kaders kwaliteit, tijd en geld. Het aansturen van het projectbureau, inbreng en uitgifte van gronden, bouw- en woonrijp maken, aannemerselectie, contractvorming, enzovoort. Met als eindresultaat de oplevering en overdracht van een nieuwe woon-/werkomgeving om trots op te zijn.

Project- / procesmanagement en advies

GRIP Gebiedsontwikkeling heeft uitgebreide ervaring met project, – en procesmanagement van uiteenlopende ontwikkelopgaven. Dit gaat van grootschalige uitleglocaties tot en met kleinschalige inbreidingsplannen, van planvorming tot en met de realisatie. Dankzij deze ervaring, en in combinatie met vergaande inhoudelijke betrokkenheid, is GRIP Gebiedsontwikkeling in staat haar opdrachtgevers van begint tot eind te adviseren en te ontzorgen.

Naast de algehele aansturing en het vergroten van GRIP op projecten kan ook op diverse onderdelen worden geadviseerd, waaronder;

  • het uitwerken en optimaliseren van plannen;
  • de organisatie, samenwerkingsvormen en contractvorming;
  • voorbereiden en doorlopen van (planologische) procedures;
  • ruimtelijke plannen;
  • (grond) exploitaties;
  • het concreet maken van ontwikkeldoelen;
  • de realisatie;
  • besluitvorming en strategiebepaling.